คำสั่งเก่า
009/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
008/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการศึกษา 2565
028/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2566
025/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Just Say No and Mental Health ประจำปีการศึกษา 2565
022/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน
019/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอน โดยคณะผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
017/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for management
012/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาครูและบุคลากรเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ
011/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พุทธศักราช 2566
016/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการวิชาการ TUPR EXPO 2022 : Competency Based Learning เตรียมพัฒน์ รัชดา พัฒนาผู้เรียนมุ่งเน้นสู่ฐานสมรรถนะ
003/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (ม.3)
006/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Chinese on Tour ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน) ปีการศึกษา 2565
002/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Japanese Day Camp ปีการศึกษา 2565
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง