ประวัติ

             นายโกศล  พละกลาง  เกิดที่บ้านขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
             เป็นบุตรของนายโชติ – นางเข็ม  พละกลาง  

ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ 154/3 ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 414/17 ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ


การศึกษา

     ป.4                                โรงเรียนชุมชนขวาวรัฐสหราษฎร์วิทยา
     ม.3                                โรงเรียนเสลภูมิ
     ม.ศ.3                             โรงเรียนเสลภูมิพทยาคม
     ป.กศ.                              วิทยาลัยครูมหาสารคาม
     ป.กศ.สูง                          วิทยาลัยครูมหาสารคาม
     ค.บ.                                 วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
     ศศ.ม.                              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     Cert in Ed Admin       มหาวิทยาลัยออสเตรเลียตะวันตก
                                                 ประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2512                  เริ่มรับราชการ ครูตรีโรงเรียนโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2520                  ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2521 – 2524     รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ อำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2530                  อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2532                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าล้อวิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2539                  ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุพักตรพิมานรัชดาภิเษก จ.ร้อยเอ็ด
พ.ศ.2540                  ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพฯ
พ.ศ.2543                  ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพฯ
พ.ศ.2545 – 2549      ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
พ.ศ.2549                  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา


เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับพระราชทาน
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

ประสบการณ์ในประเทศและต่างประเทศ
 • อบรมหลักสูตรเตรียมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา รุ่น 15
 • อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 20
 • อบรมรักษาความมั่นคงภายใน กรม น.กองทัพภาคที่ 2
 • อบรมบรรเทาสาธารณภัยและดับเพลิงของกองบังคับการตำรวจดับเพลิง
 • อบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ รุ่นที่ 19
 • อบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษา ประเทศออสเตรเลีย
 • อบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการสอนภาษาอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์
 • อบรมและศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ประเทศเกาหลี ฮ่องกง และอินโดนีเซีย
 • อบรมศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในสายงานบริหารสถานศึกษาที่ Auckland College of Education ประเทศนิวซีแลนด์

หลักในการทำงาน
 • เน้นส่วนรวม ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
 • ร่วมงานทุกคน บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจะให้ความสำคัญกับกิจการต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายนอกและภายในโรงเรียน
 • ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีความภาคภูมิใจในอาชีพครู และวางตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 • พัฒนาและปรับปรุงตนเองในด้านการศึกษาหาความรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม ให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

ประวัติดีเด่นในการทำงาน
  • บริหารโรงเรียนได้ดีเด่น ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่น จ.ร้อยเอ็ด
  • ประธานคุรุสภา อ.ศรีสมเด็จ และได้รับรางวัลสมาชิกคุรุสภาดีเด่น
  • รองประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  • รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอ็ดจำกัด
  • ประธานชมรมวงไทยสมัครเล่นกรมสามัญศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  • ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จ.ร้อยเอ็ด
  • ได้รับเสื้อสามารถจากกรมพลศึกษา ผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนดีเด่น
  • ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณและยกย่องผู้ที่ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
  • บริหารโรงเรียนได้รับโล่รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น
  • บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูได้รับรางวัลครูดีเด่นเป็นอันดับ1 ของ จ.ร้อยเอ็ด
  • บริหารโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันทางด้านศิลปะ ทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ
  • ได้รับโล่รางวัลบุคคลตัวอย่าง พ.ศ. 2541 สาขานักบริหารทรัพยากรบุคคลจากมูลนิธิเพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ
  • ได้รับโล่รางวัลข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542
  • ได้รับโล่รางวัลผู้บริหารดีเด่น ปี พ.ศ. 2543
  • บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นจากกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2541 – 2543
  • บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2543
  • บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรม 5 ส จาก ปตท.
  • บริหารโรงเรียนนำร่องการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนของกรมสามัญศึกษา
  • ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด พ.ศ. 2544 – 2545
  • ได้รับเลือกตั้งเป็นรองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด พ.ศ. 2546 – 2547
  • บริหารโรงเรียนได้รับพระราชทานโล่โรงเรียนดีเด่นและโล่ผู้บริหารดีเด่นในการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ จากพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตย์
  • บริหารโรงเรียนได้รับพระราชทานโล่สถานศึกษาดีเด่นด้านบริจาคโลหิต จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
  • ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เป็นนายกสมาคมผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2
  • เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2


 
 
Monday, 23 July, 2007 1:22 PM