• กลุ่มบริหารวิชาการ
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล
  • กลุ่มบริหารงบประมาณ
  • กลุ่มบริหารทั่วไป
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานผลการเรียนซ้ำรายวิชา (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
แบบฟอร์มภาระงานรายวิชา (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนทที่ 2/2563 ข้อมูล 9 ธ.ค.63
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
งานทะเบียน
แบบฟอร์ม SAR มาตราฐานที่ 3 งานประกันฯ
เอกสารกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิชาการ
แผนการสอนกิจกรรมชุมนุม   (ไฟล์ MS.Word) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟร์อมขอส่งรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม   ม.ต้น ไฟล์ MS.Excel      ม.ปลาย ไฟล์ MS.Excel กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรมชุมนุม    (ไฟล์ MS.Word)  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบฟอร์ม ปพ.5 กิจกรรม          (ไฟล์ MS.Word) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปก ปพ.5 รายวิชา      (ไฟล์ MS.Word)  (ตัวอย่างการจัดทำเล่ม ปพ.5) งานวัดผล
เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของครู วิชาการ
เกณฑ์การประเมินการวิจัยในชั้นเรียน (5บท) งานวิจัย
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคุณธรรม          แบบฟอร์ม          ปกแผนการจัดการเรียนรู้           วิชาการ
กรอบโครงสร้าแบบทดสอบ            (ไฟล์ MS.Word) งานวัดผล
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน งานวิจัย
แบบฟอร์มโครงสร้างรายวิชา วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2561 งานทะเบียน
คำแนะนำการเขียนคำอธิบายรายวิชา วิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ 5 Steps    (ไฟล์ MS.WORD) วิชาการ
แบบรายงาน ScQA หมวดที่ 1-6 วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561 งานทะเบียน
แบบฟอร์มรับหนังสือเรียน ภาคเรียนที่1/2561 วิชาการ
เกียรติบัตร การประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 งานวิจัย
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
แนวทางการเขียนข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2560        (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบสำรวจสภาพหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560 วิชาการ
คำสั่ง-ประกาศ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
คณิตศาสตร์-วิทย์-ภูมิศาสตร์ หลักสูตใหม่ วิชาการ
การเทียบเคียงตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ วิชาการ
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2560  งานทะเบียน
ครูต้นแบบพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560                (ไฟล์ Word)    
แนวทางการประเมินและคัดเลือกครูผู้สอนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
วิชาการ
แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มัธยมศึกษาเขต 2 ประจำปีการศึกษา 2559
นิยามศัพท์เฉพาะ
วิชาการ
แผนการจัดการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 บูรณาการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION (เพ็ชร ต.อ.พ.ร.)         (ไฟล์ Word) วิชาการ
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา STEM Education                   (ไฟล์ Word)      
ใบลงทะเบียนยืม - คืน หนังสือเรียนปีการศึกษา 2560
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.2
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3    
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4
    รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6
วิชาการ
เอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐาน                   (ไฟล์ Word)   วิชาการ
แบบจัดสรรอัตรากำลัง
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 1        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 2        (ไฟลน์ Ms.Word)
    แบบจัดสรรอัตรกำลัง 3        (ไฟลน์ Ms.Word)
  แบบจัดสรรอัตรกำลัง 4        (ไฟลน์ Ms.Word)
วิชาการ
แบบบันทึกประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 7        (ไฟล์ MS.WORD) งานประกันคุณภาพ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมครูแกนนำวิจัยในชั้นเรียน
     - เอกสารวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์ทิชากรช์ อาทิตวรากูล
     - กิจกรรมเขียนเค้าโครงการวิจัย
งานวิจัย
ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอเวลาเรียน วิชาการ
แบบแจ้งการแลกเปลี่ยนชั่วโมงสอน วิชาการ
แบบประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้       (ไฟล์ MS.WORD)ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST2  แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)    (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ST4 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”          (ไฟล์ MS.WORD) ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21    (ไฟล์ MS.WORD) (ตัวอย่างแผนฯ ครูทองฉัตร) (ตัวอย่างแผนฯครูกาญจนา วิชาการ
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2559  งานทะเบียน
เอกสารประกอบการอบรม "การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21" โดย ดร.แสงรุ้ง พูลสุวรรณ  วิชาการ
ทะเบียนกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ลส.๘) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แบบบันทึกผลการเรียน ม.3 ปี 58 งานแนะแนว
แนวการบริหารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 วิชาการ
แบบฟอร์มการทำวิจัย 58 งานวิจัย
แบบนิเทศการสอน งานนิเทศการสอน
แบบฟอร์มตารางการนิเทศภายในกลุ่มสาระ งานนิเทศการสอน
แบบเสนอรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุนปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2558
  (MS.WORD)   (PDF)
งานแนะแนว
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาการ
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาการ
สถิติการใช้ห้องศูนย์  งานแหล่งเรียนรู้
รายละเอียดห้องศูนย์ งานแหล่งเรียนรู้
บัญชีสื่อการเรียนรู้ งานแหล่งเรียนรู้
แบบฟอร์มต่างๆ งานทะเบียน งานทะเบียน
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน(มส)              (ไฟล์ Word) งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำ งานวัดผล
แบบบันทึกผลเรียนซ้ำกิจกรรม งานวัดผล
ตัวอย่างการพิมพ์แบบทดสอบปรับพื้นฐาน  งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านรายวิชา งานวัดผล
แบบส่งรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านกิจกรรม                               (ไฟล์ Word)            งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะและอ่านคิดวิเคราะห์ งานวัดผล
เอกสารประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง  
ขั้นตอนการสร้างตารางเก็บคะแนนและวิธีการกรอกคะแนน งานวัดผล
พระเกี้ยว(21 แฉก)   
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ภาษาอังกฤษ)  
ตราโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา(ไทย)  
กราฟสรุปผลการเรียน งานวัดผล
แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) งานแนะแนว
ขั้นตอนการสรุปผลแบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) งานแนะแนว
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
    01-แบบฟอร์มรายละเอียดการจัดการเรียนการสอน
    02-ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
    03-หน่วยการเรียนรู้
   
 
การจัดทำรูปเล่ม ปพ.5  งานวัดผล
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวอย่างการพิมพ์หัวแบบทดสอบ งานวัดผล
ปกแฟ้มสะสมงาน และ คำชี้แจงการเปลี่ยนรูป  
   
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล

เอกสารการย้าย
      แบบคำร้องขอย้าย    (ไฟล์ MS.WORD)
      ประกาศ
      ประกาศตำแหน่งย้าย
      รายละเอียดตัวชี้วัด
      หลักเกณฑ์วิธีการย้าย (ว24)
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
แบบใบลาอุปสมบท
หนังสือมอบอำนาจ เรื่อง การขอสำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู        แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ  
แบบขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ                   (ไฟล์ MS.WORD)
แบบขอปรับเงินเดือนตามวุฒิ                         (ไฟล์ MS.WORD)
เอกสารไปต่างประเทศ(ใช้เงินตนเอง)         หลักเกณฑ์ขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบบันทึก ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดกรุงเทพ           (ไฟล์ MS.WORD)
ปกครอง 13_ฟอร์มบันทึกแลกเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร
 
 

งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แบบฟอร์มแฟ้ประเมินเลือนเงินเดือน      (ไฟล์ Wordแฟ้มที่1)       (ไฟล์ Wordแฟ้มที่2)
คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่ำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
คู่มือบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook)
วฐ.1-3
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (วฐ.2)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
เอกสารการจัดทำแฟ้มครูผู้ช่วย
      แฟ้มประวัติส่วนตัว     (ไฟลน์ Ms.Word)
      ปกประวัติส่วนตัว       (ไฟลน์ Ms.Word)
      ปกหมวดที่ 1           (ไฟลน์ Ms.Word)
      ปกหมวดที่ 2           (ไฟลน์ Ms.Word)
แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)
LogBook
 
 

งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม                      ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรม ระดับห้องเรียน ปีการศึกษา 2561
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี                     (ไฟล์ MS.WORD)  
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ใบนาส่งเอกสาร (Fax Transmission) - กลุ่มบริหารงบประมาณ                       (ไฟล์Word)
เอกสารชี้แจงการทำสัญญายืมเงิน   
บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
เอกสารชี้แจงการล้างหนี้เงินยืม 
บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม 
ใบเบิกเงินกองทุนสวัสดิการครูฯ                                            (ไฟล์Word)
8500-สัญญายืมเงิน                                                           (ไฟล์Word)
8708-ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                     (ไฟล์Word)
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถส่วนตัว)                  (ไฟล์Word)
บก111-ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(ค่ารถรับจ้าง)                   (ไฟล์Word)
ใบสำคัญรับเงินทั่วไป
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
วิธีการกรอกข้อมูลบุคคล            (ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลบุคคล)   *หมายเหตุ รหัสข้อมูล รวมอยู่ในไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความ-รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งานพัสดุ
บัญชีรายการพัสดุ เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และ แบบการสำรวจหนังสือ เพื่อขออนุมัติจำหน่าย
 
 ผู้ประกอบการร้านค้าและจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าพักอาศัยในที่พักทางราชการในโรงเรียน

แบบคำร้องเพื่อทำหนังสือราชการ

บันทึกข้อความขออนุญาตออกหนังสือราชการ / ส่งหนังสือราชการ 

ระเบียบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ว่าด้วยการจัดสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา พ.ศ.2558
แนวปฏิบัติการขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียน
ขออนุญาตใช้อาคาร สถานที่(ภายใน)
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซม
แบบขอเช่า-ใช้อาคารสถานที่(ภายนอก)
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินสมาคมฯ           (ไฟล์Word) สมาคมฯ
โครงการสมาคมฯปีงบประมาณ 2562  สมาคมฯ