เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรม English Camp 3D2N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้นไม่ประจำทาง ในกิจกรรม Chinese on Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาปรับปรุงห้องเรียน Gifted และ AI โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศราคาผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเออกสารสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อจัดซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา กิจกรรม Health For Life Body Conditioning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กิจกรรม Health For Life Body Conditioning โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศสองชั้น ไม่ประจำทาง โรงเรียนอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์ "ฮิตาชิ" (ไม่รวมอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี และเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 145 เครื่อง สำรอง 10 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการวาง-เก็บถังผ้าอนามัย ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบและะหนู ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การยกเลิกการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณเหลือจ่ายที่ตั้งไว้ส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี
TOR รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะปฏิบัติการระบบ KNOCK DOWN
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเช่าคอมพิวเตอร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R Coffee ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง การเปิดประมูลร้านเครื่องดื่ม TUPR. Coffee ประจำปี 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างครูชาวต่างชาติภาษาจีน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน โครงการ English Program และโครงการ Mini English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการจัดการเรียนการสอน โครงการ English Program และโครงการ Mini English Program ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการคัดเลือก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดงานและคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุง โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ห้องศูนย์ภาษาจีน และห้อง STEM LAB โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
10/2565 การจ้างจัดจ้างทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตามประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ
เรื่อง ประกาศยกเลิกการเปิดประมูลร้านค้าสวัสดิการและร้านเครื่องดื่ม T.U.P.R Coffee ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 22/2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และเปลี่ยนประตูห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 1 ห้องน้ำหลังอาคาร 2 เปลี่ยนหลังคาอาคาร 2 และเปลี่ยนประตูห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายไอศกรีม ประจำปีการศึกษา 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรือง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 220 เครื่อง ประจำปีการศึษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศ สำหรับห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษในโครงการ Total Conversation Program ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารและเปลี่ยนหลังคาอาคาร 4 ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิีิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศจ้างตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกัน อุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพ นักเรียนประจำปี 2562 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
61-11-30 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)
61-08-24 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่และห้องน้ำ ปีงบประมาณ 2562
61-07-13 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.4-6 ปีการศึกษา 2561ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
116/2562 แต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
61-03-30 ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
                                                                                                                คำสั่งย้อนหลัง